Πειθαρχικό Συμβούλιο

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι τριμελές και έχει ένα αναπληρωματικό μέλος. Εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και αποτελείται από σύνθεση εταίρων και μελών.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντοτε από τρία μέλη. Σε περιπτώσεις παραβάσεων η Γ.Σ. αποφασίζει την παραπομπή του εν αταξία ευρισκομένου μέλους προς το Π.Σ. όπου, αφού κληθεί το μέλος να απολογηθεί (εγγράφως), το Π.Σ. συντάσσει έκθεση και υποβάλλει τον φάκελο στη Γ.Σ. της ΕΛ.Δ.Ε., προκειμένου να ληφθεί απόφαση αιτιολογημένη, δηλαδή απαλλαγή, απλή σύσταση, επίπληξη, διαγραφή ή σε ειδικές περιπτώσεις παραπομπή στην Γενική Συνέλευση.

Η πρόταση του Π.Σ. είναι υποχρεωτική για τη Γ.Σ. Η όλη διαδικασία από το Π.Σ. και το Γ.Σ. επιβάλλεται να συμπληρωθεί σε διάστημα ενός μηνός από της κοινοποιήσεως της εντολής. Το Π.Σ. υποβάλλει έκθεση των πεπραγμένων του στην τακτική Γ.Σ. των μελών.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει σε κάποιο από τα μέλη του την εξέταση μαρτύρων.

Πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται:
α. Παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων των μελών που επιβάλλονται από τις διατάξεις του Καταστατικού ή των Νόμων.
β. Διαγωγή αναξιοπρεπής ή ασυμβίβαστη προς το λειτούργημα του Διατροφολόγου.
γ. Αποδεδειγμένη αμέλεια κατά την εκτέλεση των Διατροφολογικών καθηκόντων ακόμα και αν αυτό δεν αποτελεί ποινικά διώξιμη πράξη.