Κατηγορίες Μελών

Η εταιρία αποτελείται από τακτικά, επίτιμα, πρόσεδρα, αντεπιστέλλοντα, αρωγά μέλη και φοιτητές.

α) Τακτικά μέλη: Μπορούν να είναι Πτυχιούχοι Διαιτολόγοι και Διατροφολόγοι, Έλληνες ή αλλοδαποί που έχουν την δυνατότητα ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα. Για την απόκτηση της ιδιότητος του τακτικού μέλους, κάθε υποψήφιο μέλος πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς τη Γ.Σ. της Εταιρείας με την οποία να αποδεικνύει ότι έχει αποκτήσει τον τίτλο του Διαιτολόγου και Διατροφολόγου. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να υποστηρίζεται εγγράφως από δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη της Εταιρείας. Η αίτηση υποβάλλεται για έγκριση σε μια από τις προσεχείς συνεδριάσεις της Γ.Σ. και δια πλειοψηφίας λαμβάνεται η απόφαση για το υποψήφιο μέλος. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, μπορεί ο αιτών να υποβάλει νέα αίτηση, μετά από ένα τουλάχιστον χρόνο, με την ίδια διαδικασία. Ο υποψήφιος που εκλέγεται τακτικό μέλος, αποκτά την ιδιότητα αυτή αφού προηγουμένως καταθέσει στην εταιρεία τα ποσά που καθορίζει ετησίως η Γ.Σ. «για δικαίωμα εγγραφής και εισφοράς», ακολούθως δε παραλαμβάνει βεβαίωση εγγραφής του ως μέλους.

β) Επίτιμα μέλη: Ανακηρύσσονται με απόφαση της Γ.Σ. ημεδαποί ή αλλοδαποί Διαιτολόγοι – Διατροφολόγοι εντός της Ελληνικής Επικράτειας και άλλοι επιστήμονες μεγάλης προβολής στο χώρο της Διατροφής και Διαιτολογίας, συναφών ειδικοτήτων αλλά και από γενικότερα το χώρο των τροφίμων ή άλλων επιστημών. Η πρόταση για την ανακήρυξή τους υπογράφεται από δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη. Οι εισηγητές της πρότασης υποβάλλουν συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων. Για την ανακήρυξη είναι απαραίτητη ομοφωνία της Γ.Σ.

γ) Πρόσεδρα μέλη: Σύμβουλοι Διατροφής ή Ιατροί, Γυμναστές, Ψυχολόγοι, Φαρμακοποιοί και άλλοι επιστήμονες υγείας, που εκλέγονται όπως και τα τακτικά μέλη.
 
δ) Αντεπιστέλλοντα μέλη: Διαιτολόγοι και Διατροφολόγοι ή άλλοι επιστήμονες εκτός της ελληνικής επικράτειας και η διαδικασία είναι ίδια, όπως και για τα επίτιμα μέλη.

ε) Αρωγά μέλη: Μετά από έγγραφη αίτησή τους προς τη Γ.Σ. φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία προσφέρουν σημαντική οικονομική ενίσχυση ή άλλου είδους βοήθεια στην εταιρεία. Ονομάζονται είτε απλά μέλη, είτε δωρητές, είτε ευεργέτες, είτε μεγάλοι ευεργέτες ύστερα από κατά πλειοψηφία απόφαση της Γ.Σ. Σχετική ανακοίνωση γίνεται σε μία συνεδρία της Εταιρείας και στα αρωγά μέλη επιδίδεται ειδικό δίπλωμα.
Τα επίτιμα και τα αρωγά μέλη δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στην εταιρεία. Τα πρόσεδρα μέλη καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή ως καθορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος και αναπροσαρμόζει ετησίως η Γ.Σ.

στ) Φοιτητές Επιστήμης Διατροφής: Κανένα από τα ανωτέρω μέλη δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι τρίτων για τη δράση της εταιρείας. Με απόφαση του Προέδρου η οποία επικυρώνεται από τη Γ. Σ. είναι δυνατή η τιμής ένεκεν εγγραφή μέλους χωρίς την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής (άρθρο 4 του παρόντος) και χωρίς την υποχρέωση ετήσιας συνδρομής (άρθρο 4 του παρόντος).

Τα πρώτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που θα εγγραφούν στην Εταιρεία από την ημερομηνία ίδρυσής της θα θεωρούνται «ιδρυτικά», θα μνημονεύονται στις διοργανώσεις και τις δραστηριότητες της εταιρείας τιμητικά και θα απολαμβάνουν ειδικών προνομίων.

Κάνε άμεσα εγγραφή και επωφελήσου με:
This is default text for notification bar