Φυσιογνωμία ΕΛ.Δ.Ε.

Διοίκηση – Συμβουλευτικά όργανα

Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις της εταιρείας, είναι:

1. Η Γενική Συνέλευση
2. Ο Πρόεδρος
3. Αντιπρόεδρος
4. Γενικός Γραμματέας.

Επίτιμος Πρόεδρος ΕΛ.Δ.Ε. είναι ο Καθηγητής Χαρoκοπείου Πανεπιστημίου στην έδρα Βιοχημείας – Χημείας Τροφίμων κ. Νικόλαος Ανδρικόπουλος. Την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛ.Δ.Ε. υπογράφουν ως Τακτικά Μέλη πενήντα οχτώ (58) πτυχιούχοι Διαιτολόγοι – Διατροφολόγοι και ως Πρόσεδρα Μέλη άλλοι είκοσι δύο (22) επιστήμονες υγείας

Επιτροπές:
Οι Επιτροπές της ΕΛ.Δ.Ε. είναι οι ακόλουθες:
1. Επιτροπή επιστημονικών και ακαδημαϊκών θεμάτων.
2. Επιτροπή ανάπτυξης συνεργασίας και διεθνών σχέσεων.
3. Επιτροπή επαγγελματικής μέριμνας και συνδικαλιστικής προστασίας.
4. Επιτροπή δεοντολογίας.
5. Επιτροπή κοινωνικού Έργου, περιβαλλοντολογικής και ανθρωπιστικής ανάπτυξης.
6. Επιτροπή τύπου
7. Επιτροπή Δημοσίων σχέσεων
8. Επιτροπή Βόρειας Ελλάδας
9. Επιτροπή Νότιας Ελλάδας
10. Επιτροπή Συντονισμού Επιστημόνων Υγείας

Πειθαρχικό Συμβούλιο
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι τριμελές και έχει ένα αναπληρωματικό μέλος. Εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και αποτελείται από σύνθεση εταίρων και μελών.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το ΑΝΩΤΑΤΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ συγκροτείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18.1 του καταστατικού της ΕΛ.Δ.Ε.