πραγματικά περιστατικά

Πρακτική άσκηση και συμμετοχή σε επιστημονικές δράσεις στην κοινότητα με σκοπό την Ολοκληρώμενη Εξειδικευμένη Εκπαίδευση. https://youtu.be/CweYGB7oBj4