Πλατφόρμα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης της ΕΛ.Δ.Ε.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης -  Lms & Webinars (moodle.elde.gr)

Η καλύτερη επιλογή για να εκπαιδευτείτε εξ’ αποστάσεως!

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Η διαδικτυακή διδασκαλία πραγματοποιείται με την Πλατφόρμα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης moodle.elde.gr της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES (Online διδασκαλία από απόσταση) προσφέροντας στους Εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα αυτόνομης παρακολούθησης χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο και για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο.

Η ασύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES (www.moodle.elde.gr).

Για τη χρήση της διαδικτυακής εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Moodle της ΕΛ.Δ.Ε. ο Εκπαιδευόμενος πρέπει απλά να διαθέτει Η/Υ με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet) και εγκατεστημένο περιηγητή διαδικτύου (web browser) με δυνατότητα διαχείρισης πολυμέσων (multimedia).

MOODLE

Στόχος της πλατφόρμας διαδικτυακής εκπαίδευσης του Moodle είναι να υποστηρίξει τη διδασκαλία και τη μάθηση μέσω των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Το σύστημα Moodle επιλέχθηκε γιατί είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων (Course Management System – CMS), ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management System – LMS) ή ένα Σύστημα Εικονικής Μάθησης (Virtual Learning Environment – VLE), ή με άλλα λόγια ένα πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω Διαδικτύου, που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.

Μέσα από το γραφικό περιβάλλον του Moodle, ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται πολύ ενδιαφέρον με την εμφάνιση του εκπαιδευτικού υλικού σε διάφορες μορφές, την προβολή βίντεο και διαλέξεων, τη συμπλήρωση τεστ αξιολόγησης από τους Εκπαιδευόμενους, τη διενέργεια τελικών εξετάσεων και την πιστοποίηση της επίδοσης των Εκπαιδευομένων.

Όπως κάθε πλατφόρμα εκμάθησης, έτσι και η Πλατφόρμα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης moodle.elde.gr δίνει πρόσβαση σε έναν προσωπικό δικτυακό χώρο όπου κάθε Εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση σε διδακτικό υλικό και σε εργαλεία εκμάθησης. Το σύστημα του Moodle υποστηρίζει την «εξατομικευμένη μάθηση», επιτρέποντας στους Εκπαιδευτές να προσαρμόζουν το κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα βάσει των μεμονωμένων αναγκών των Εκπαιδευομένων τους. Κύρια χαρακτηριστικά είναι ο έλεγχος της παρακολούθησης και ο περιορισμός προσβασιμότητας των Θεματικών Ενοτήτων και δραστηριοτήτων του Εκπαιδευόμενου στην πλατφόρμα.

Περισσότερες πληροφορίες για την  Πλατφόρμα Διαδικτυακής Εκπαίδευσης moodle.elde.gr μπορείτε να βρείτε στον επίσημο ιστότοπο www.moodle.org

 

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Ο συγκεκριμένος οδηγός χρήσης έχει σκοπό την κατάρτιση των Εκπαιδευόμενων στις βασικές λειτουργίες και δραστηριότητες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της πλατφόρμας Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Moodle Moodle της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES. Αναφέρεται σε σύντομες οδηγίες πλοήγησης και παρακολούθησης των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ενώ παράλληλα επεκτείνεται σε προχωρημένα θέματα, όπως οι περιορισμοί πρόσβασης των Θεματικών Ενοτήτων και τα Τεστ Αξιολόγησης.

Ο αναγνώστης του οδηγού θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της πλατφόρμας Moodle Moodle της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES στο οποίο έχει εγγραφεί, καθώς και να χρησιμοποιεί τις πηγές πληροφοριών, τα αρχεία και τις δραστηριότητές του.

Βρείτε τον ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΔΩ!  

Προτεινόμενα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Επιμόρφωσης

ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

2102520977

studies@elde.gr