ΓΕΝΙΚΑ

Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία – ΕΛ.Δ.Ε. (Hellenic Nutritionists Society) είναι σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την προαγωγή της Διατροφικής – Διαιτολογικής Επιστήμης στην Ελλάδα.

Η ΕΛΔΕ STUDIES είναι ο εκπαιδευτικός κλάδος της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας – ΕΛ.Δ.Ε. , που δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλών προδιαγραφών σε επαγγελματίες υγείας. Η ΕΛ.Δ.Ε. είναι σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με σκοπό την προαγωγή της Διατροφικής – Διαιτολογικής Επιστήμης στην Ελλάδα.

Κανονισμός Σπουδών

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES.

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3. ΣΚΟΠΟΣ
4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
     6.1 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
     6.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
     6.3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
     6.4 ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
     6.5 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
     6.6 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
     7.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
     7.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
     7.3 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
10. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
11. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
13. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
14. ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
15. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα Δια Ζώσης Προγράμματα και Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης Διά Βίου Μάθησης της «ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES» αποτελούν προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης ενηλίκων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Κλάδου Σπουδών της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρα Δημήτριο Γρηγοράκη, Κλινικό Διαιτολόγο – Διατροφολόγο και Διδάκτορα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
Τα Προγράμματα της «ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES» καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων σχετικών με την Επιστήμη της Διαιτολογίας-Διατροφής, την Παιδιατρική Διατροφή, τη Διατροφική Αγωγή, τη Φυσική Αγωγή και την Επιστήμη της Άσκησης, τις Επιστήμες της Ανοσολογίας και της Μεθοδολογίας της Έρευνας, και γενικότερα τις Επιστήμες Υγείας. Ιδιαίτερα εκείνα της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning) διεξάγονται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στους Εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα αυτόνομης παρακολούθησης χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο και για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο.
Τα Προγράμματα της «ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES» απευθύνονται σε απόφοιτους και φοιτητές Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, απόφοιτους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης) και απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής) με συναφή εργασιακή εμπειρία. Είναι δομημένα σε Θεματικούς Τομείς, ο καθένας από τους οποίους αποτελείται από Εκπαιδευτικά Προγράμματα συναφούς θεματολογίας. Ο χρόνος διδασκαλίας των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ποικίλει ανάλογα με τη θεματολογία τους και τον όγκο της διδακτέας ύλης (κατά μέσο όρο κυμαίνεται από 20 έως 300 εκτιμώμενες διδακτικές ώρες), ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση της παρακολούθησής τους συνεπάγεται τη χορήγηση του σχετικού Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης. Αναλυτική περιγραφή των παρεχόμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων υπάρχει στους αντίστοιχους Οδηγούς Σπουδών.

Τα Προγράμματα της «ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES» αποσκοπούν στην επιμόρφωση και την κατάρτιση των Eκπαιδευόμενων στα γνωστικά αντικείμενα της Διαιτολογίας-Διατροφής, της Διατροφικής Αγωγής, της Διατροφής και Άσκησης, της Μεθοδολογίας της Έρευνας και γενικότερα της Υγείας. Μέσα από την παρακολούθηση των παρεχόμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ο Εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα:

 • να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σε βασικά θέματα διατροφής, σωματικής δραστηριότητας και τη σχέση αυτών με την υγεία,
 • να αποκτήσει ουσιαστική και κριτική κατανόηση σχετικών εννοιών, θεωριών και αρχών,
 • να αποκτήσει κατάρτιση και εξειδίκευση σε πιο ειδικά θέματα που άπτονται της Επιστήμης της Διαιτολογίας-Διατροφής,
 • να καλλιεργήσει σχετικές δεξιότητες και ικανότητες στον ευρύτερο τομέα της πρόληψης, της προαγωγής της υγείας και της έρευνας.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του εκάστοτε Εκπαιδευτικού Προγράμματος ο Εκπαιδευόμενος αναμένεται να μπορεί να χρησιμοποιήσει με ευχέρεια τις γνώσεις που απέκτησε, να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες σε επίπεδο θεωρητικής και τεχνικής πληροφόρησης, να βρίσκει λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα και να διαθέτει την ικανότητα και τη δεξιοτεχνία να εφαρμόσει ένα φάσμα τεχνικών και δεξιοτήτων σε πεδίο εργασίας, επιστημονικής δραστηριότητας ή σπουδών. Τα μαθησιακά αποτελέσματα των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (γνωστικές δεξιότητες, ψυχοκινητικές δεξιότητες και συμπεριφορές-στάσεις που αναμένεται να αποκτήσουν-καλλιεργήσουν-εξελίξουν οι Εκπαιδευόμενοι) περιγράφονται αναλυτικά στους αντίστοιχους Οδηγούς Σπουδών.

Για κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ορίζεται ένας μέγιστος χρόνος παρακολούθησης, ο οποίος αναγράφεται στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών. Ο Εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει την τελική εξέταση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος εφόσον ολοκληρωθεί η παρακολούθηση των περιεχόμενων Θεματικών Ενοτήτων, ο ακριβής τύπος της οποίας (είδος ερωτήσεων, προβιβάσιμη βαθμολογία, κλπ.) ορίζεται στον Οδηγό Σπουδών του εκάστοτε Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου χρόνου παρακολούθησης, παρέχεται στον Εκπαιδευόμενο παράταση 10 εργάσιμων ημερών, μέσω ηλεκτρονικής επιστολής (email) από τη Γραμματεία του Προγράμματος. Μετά το διάστημα αυτό, η αποτυχία ολοκλήρωσης της παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος συνεπάγεται την οριστική διαγραφή του Εκπαιδευόμενου από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Για την έναρξη των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία περιλαμβάνονται τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που παρέχονται κατά τον τρέχοντα κύκλο σπουδών και καθορίζεται το χρονικό διάστημα για την υποβολή αίτησης συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θέσεων, τα κριτήρια επιλογής και το κόστος για το καθένα.

Αίτηση συμμετοχής στο εκάστοτε Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι και φοιτητές Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης) και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής) με εργασιακή εμπειρία σε τομείς πρόληψης και προαγωγής της υγείας. Σε περίπτωση επιπρόσθετων απαιτήσεων για την παρακολούθηση κάποιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (π.χ. Εκπαιδευτικά Προγράμματα που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ειδικότητες ή Εκπαιδευτικά Προγράμματα με ειδικές απαιτήσεις ως προς την προηγούμενη εκπαίδευση ή την προϋπηρεσία των υποψηφίων), αυτές αναγράφονται στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών.

1.1   ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Για τη συμμετοχή στο εκάστοτε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της «ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES» απαιτείται οι υποψήφιοι να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Σε περίπτωση επιπρόσθετων απαιτήσεων για την παρακολούθηση κάποιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (π.χ. γνώσεις ξένων γλωσσών, επιτυχής παρακολούθηση άλλων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων συναφούς γνωστικού πεδίου – θεματολογίας), αυτές αναγράφονται στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών.

1.2   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Απαιτούμενο τυπικό προσόν για τη συμμέτοχη στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της «ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES» είναι η κατοχή τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων σε κάποιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό θέσεων, όπως αυτός ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον κάθε κύκλο σπουδών, επιπρόσθετα κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων αποτελούν τα εξής:

 • βαθμός Πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας ή Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας ή Απολυτηρίου Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου (με συντελεστή βαρύτητας 60% και με σειρά προτεραιότητας όπως αναγράφονται),
 • κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (με συντελεστή βαρύτητας 10%),
 • επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες (με συντελεστή βαρύτητας 10%),
 • εργασιακή προϋπηρεσία ή εμπειρία (με συντελεστή βαρύτητας 20%).

1.3   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η αίτηση συμμετοχής στα Προγράμματα της «ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES» υποβάλλεται στη Γραμματεία της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας ή ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής πύλης (portal) του Προγράμματος. Ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία (προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, τίτλοι σπουδών, εργασιακή εμπειρία, κλπ.) και φέρει την ευθύνη της ορθότητας και της αλήθειας αυτών. Η απόφαση για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης του υποψήφιου λαμβάνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, και ανακοινώνεται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) εντός 10 εργάσιμων ημέρων μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

1.4   ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Σε περίπτωση αποδοχής στο Πρόγραμμα, ο υποψήφιος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικής επιστολής (email) από τη Γραμματεία της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας για τους όρους παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος που έχει επιλέξει και για τη διαδικασία καταβολής των διδάκτρων. Μετά την καταβολή των διδάκτρων, ο Εκπαιδευόμενος λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικής επιστολής (email) από τη Γραμματεία του Προγράμματος την επιβεβαίωση της εγγραφής του και ενεργοποιούνται οι προσωπικοί του κωδικοί για είσοδο στη διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης κατά την επίσημη ημερομηνία έναρξης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

1.5   ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σε περίπτωση απόρριψης, ο υποψήφιος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικής επιστολής (email) από τη Γραμματεία της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας για τους λόγους μη εισδοχής του στο Πρόγραμμα, για παράδειγμα τη σχετική έλλειψη προσόντων σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψήφιους του τρέχοντος κύκλου του Προγράμματος, βάσει των ορισμένων κριτηρίων επιλογής. Σε αυτήν την περίπτωση ο υποψήφιος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Σύμβουλο Σπουδών του Προγράμματος ώστε να λάβει σύσταση για δήλωση συμμετοχής σε άλλα διαθέσιμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα συναφή με το γνωστικό υπόβαθρο και τα προσόντα του.

1.6   ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Δειγματοληπτικός έλεγχος εγγράφων πραγματοποιείται πριν τη λήξη του κάθε κύκλου σπουδών στο 5% των Εκπαιδευόμενων (επιλεγμένοι με τυχαίο τρόπο) από τη Γραμματεία κλάδου σπουδών της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας. Σε περίπτωση που του ζητηθεί, ο Εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την τυπική του εκπαίδευση, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και αντίγραφα αποδεικτικών άλλων γνώσεων (π.χ. ξένων γλωσσών, μη τυπικής εκπαίδευσης, κλπ.). Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του Εκπαιδευόμενου στη διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου εγγράφων ή εντοπισμού ψευδούς δήλωσης στοιχείων κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στο Πρόγραμμα, δεν του χορηγείται το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, ακόμα και αν έχει ολοκληρώσει τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις.

7.1   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η Δια Ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες.

Η ηλεκτρονική εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment), ένα λογισμικό διαχείρισης και διεξαγωγής διαδικτυακών μαθημάτων που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Το Moodle προσφέρει ένα σύγχρονο και εύκολο στη χρήση περιβάλλον διεπαφής, εργαλεία και δυνατότητες συνεργατικής μάθησης και δραστηριότητας, ένα σύγχρονο περιβάλλον διαχείρισης αρχείων, καθώς και τη δυνατότητα επισκόπησης της εκπαιδευτικής προόδου. Ο Εκπαιδευόμενος εισέρχεται στη διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης moodle.elde.gr, χρησιμοποιώντας τα προσωπικά του στοιχεία (όνομα χρήστη και κωδικός). Για τη χρήση του Moodle ο Εκπαιδευόμενος πρέπει να διαθέτει Η/Υ με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και εγκατεστημένο περιηγητή διαδικτύου (web browser) με δυνατότητα διαχείρισης πολυμέσων (multimedia). Αναλυτικές οδηγίες για την πλοήγηση του χρήστη στην εκπαιδευτική πλατφόρμα και την εκπαιδευτική διαδικασία περιέχονται στον Οδηγό Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τη χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ή για πιθανό τεχνικό πρόβλημα, ο Εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται μέσω ηλεκτρονικής επιστολής (email) στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος.

7.2   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η περίπτωση της Δια Ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου. Ο μέγιστος αριθμός απουσιών που επιτρέπεται ορίζεται κατά περίπτωση από τον Επιστημονικό & Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο.

Στην περίπτωση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning), μετά την εισαγωγή του στη διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης ο Εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθεί τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα στα οποία είναι εγγεγραμμένος. Οι Θεματικές Ενότητες κάθε Εκπαιδευτικού Προγράμματος διατίθενται στον Εκπαιδευόμενο σταδιακά, και για κάθε Θεματική Ενότητα υπάρχουν ερωτήσεις κατανόησης-αξιολόγησης. Ο Εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στις ερωτήσεις αυτές όσες φορές επιθυμεί, ωστόσο η επιτυχής ολοκλήρωση των ερωτήσεων κατανόησης-αξιολόγησης της κάθε Θεματικής Ενότητας (σωστή απάντηση τουλάχιστον στο 70% των ερωτήσεων) είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση της επόμενης. Συνεπώς, ο κάθε Εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει την παρακολούθηση ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος αυτόνομα, ανάλογα με το γνωστικό του υπόβαθρο, την προσωπική του ικανότητα αφομοίωσης γνώσεων και τον διαθέσιμο χρόνο του, λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο χρόνο παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, όπως αυτός αναφέρεται στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών.

7.3   ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Η διδακτέα ύλη των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων περιλαμβάνει κατά περίπτωση:

 • ζωντανές και ηχογραφημένες βιντεοπαρουσιάσεις,
 • συνοδευτικές σημειώσεις μαθήματος (e-book),
 • επιστημονικά άρθρα σε ηλεκτρονική μορφή,
 • ενδεικτική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία,
 • υποδειγματικές ασκήσεις,
 • ερωτήσεις κατανόησης-αξιολόγησης,
 • μελέτες περίπτωσης (case studies),
 • συνδέσμους σε χρήσιμες εξωτερικές ιστοσελίδες,
 • πρόσθετα αρχεία για την κατανόηση του εκπαιδευτικού αντικειμένου (κείμενο, σχήματα, διαγράμματα και πίνακες σε αρχεία pdf, word, excel ή powerpoint).

Ο Εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον/την Συντονιστή/Συντονίστρια του εκάστοτε Εκπαιδευτικού Προγράμματος και μέσω ηλεκτρονικής επιστολής (email) για τυχόν απορίες ή ερωτήσεις σχετικά τη διδακτέα ύλη και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Επιπλέον, ο Εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες του Γραφείου Σταδιοδρομίας της «ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES». Στόχος του Γραφείου Σταδιοδρομίας είναι να συμβουλεύει τους Εκπαιδευόμενους σχετικά με τη μελλοντική τους σταδιοδρομία και να τους βοηθά να αναζητήσουν εργασία ανάλογη με τις γνώσεις που αποκόμισαν από την εκπαίδευσή τους. Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Σταδιοδρομίας παρέχει στους Εκπαιδευόμενους πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες που τους προσφέρονται ως προς τη συνέχιση των σπουδών τους (προγράμματα σπουδών ελληνικών και ξένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, υποτροφίες και κληροδοτήματα, προγράμματα κινητικότητας στην Ευρώπη, εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια, κλινικά φροντιστήρια, κλπ.) και τη μετάβαση τους στην αγορά εργασίας (π.χ. θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, προγράμματα πρακτικής άσκησης, επαγγελματικοί φορείς – σύλλογοι – επιμελητήρια, κλπ.). Επιπλέον, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών, την εξοικείωση με τεχνικές αναζήτησης εργασίας και τη διαδικασία συνέντευξης για εύρεση εργασίας.

Μετά την παρακολούθηση όλων των Θεματικών Ενοτήτων, ο Εκπαιδευόμενος καλείται να ολοκληρώσει την τελική εξέταση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Η τελική εξέταση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμό χρόνου και αποτελείται κατά περίπτωση από ερωτήσεις αντιστοίχισης, πολλαπλής επιλογής, αληθούς-ψευδούς δήλωσης, σύντομης απάντησης κλπ. Η επιτυχής ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης ορίζεται ως η σωστή απάντηση τουλάχιστον στο 55% των ερωτήσεων και οδηγεί στη χορήγηση του σχετικού Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαντήσεων ο Εκπαιδευόμενος ενημερώνεται αυτόματα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης για την απόδοσή του στην τελική εξέταση. Σε περίπτωση επιπρόσθετων εργασιών ή ειδικών αξιολογήσεων στο πλαίσιο κάποιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, αυτές περιγράφονται στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών. Σε περίπτωση που η ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος δεν είναι επιτυχής, ο Εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης άλλες δύο φορές (τρείς συνολικά). Η κάθε επαναληπτική εξέταση αποτελείται από ερωτήσεις αντίστοιχης φιλοσοφίας, είδους, αριθμού και βαθμού δυσκολίας με την αρχική αξιολόγηση. Πριν την κάθε επαναληπτική εξέταση ο Εκπαιδευόμενος καλείται να μελετήσει ξανά τη διδακτέα ύλη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και να απαντήσει σε κάποιες σύντομες ερωτήσεις κατανόησης – αξιολόγησης.

Ο Εκπαιδευόμενος στα Προγράμματα της «ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES» έχει υποχρέωση:

 • να μελετά τη διδακτέα ύλη του εκάστοτε Εκπαιδευτικού Προγράμματος που παρακολουθεί και να υποβάλλει εντός του ορισθέντος χρονοδιαγράμματος (μέγιστος χρόνος παρακολούθησης) τις ερωτήσεις κατανόησης-αξιολόγησης για κάθε Θεματική Ενότητα, την τελική εξέταση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ή οποιαδήποτε άλλη εργασία έχει ορισθεί από τον/την Συντονιστή/Συντονίστρια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος,
 • να επικοινωνεί με τον/την Συντονιστή/Συντονίστρια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για θέματα που αφορούν την παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και την εκπαιδευτική διαδικασία (διδακτέα ύλη, ερωτήσεις κατανόησης- αυτοαξιολόγησης, τελική εξέταση, κλπ.) ή με τον Σύμβουλο Σπουδών του Προγράμματος σχετικά με την επιλογή Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, καθώς και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει στο πλαίσιο του Προγράμματος,
 • να παρακολουθεί συστηματικά τις ανακοινώσεις του Προγράμματος, όπως αυτές αναρτώνται στη δικτυακή πύλη (portal) ή στη διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης, και το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο για τυχόν επικοινωνία από στέλεχος του Προγράμματος,
 • να ακολουθεί τις οδηγίες για την πλοήγησή του στη εκπαιδευτική πλατφόρμα, όπως αυτές αναγράφονται στον Οδηγό Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης της συνετής χρήσης των προσωπικών του στοιχείων εισόδου σε αυτή),
 • να προσκομίσει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τυπική του εκπαίδευση, την προϋπηρεσία του ή άλλες γνώσεις (π.χ. γνώσεις ξένων γλωσσών, Η/Υ, κλπ.), εφόσον του ζητηθεί στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου εγγράφων.

Ο/Η Συντονιστής/Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Προγράμματος, σε συνεργασία με τους επιμέρους Εκπαιδευτές, έχει υποχρέωση:

να επικοινωνεί με τους Εκπαιδευόμενους, κατευθύνοντάς τους στη μελέτη της διδακτέας ύλης, απαντώντας σε απορίες σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία και το εκπαιδευτικό υλικό και προτείνοντας επιπρόσθετη βιβλιογραφία εφόσον του ζητηθεί,

να μεριμνά για την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού υλικού και την επιστημονική ακρίβεια της διδακτέας ύλης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, καθώς και για τη συνεχή ανανέωση και βελτίωση αυτών βάσει των εκπαιδευτικών αναγκών των Εκπαιδευόμενων και των νέων επιστημονικών δεδομένων.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση του σχετικού Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης. Τα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης αναγράφουν τον τίτλο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, τη μέθοδο υλοποίησής του, τις διδακτικές ώρες, το ακαδημαϊκό έτος απόκτησης και συνοδεύονται από συμπλήρωμα πιστοποιητικού το οποίο περιλαμβάνει συνοπτική αναφορά των επιμέρους Θεματικών Ενοτήτων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Τα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης απονέμονται στους Εκπαιδευόμενους μετά τη λήξη του κύκλου σπουδών. Σε περίπτωση που ο Εκπαιδευόμενος δεν ολοκληρώσει επιτυχώς το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (μη επιτυχής ολοκλήρωση της τελικής και των επαναληπτικών εξετάσεων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος) του χορηγείται απλή Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Η αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων από τα Προγράμματα εκπαιδευτικών υπηρεσιών της «ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES» πραγματοποιείται μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο ο Εκπαιδευόμενος καλείται να συμπληρώσει αφού ολοκληρώσει την τελική εξέταση του εκάστοτε Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης στον Εκπαιδευόμενο. Παράλληλα, κάθε 1 έτος πραγματοποιείται τηλεφωνική δειγματοληπτική αξιολόγηση σε επίπεδο οργάνωσης και παροχής της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τη Γραμματεία της «ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES» σε ένα τυχαίο δείγμα Εκπαιδευόμενων, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός συνολικής ικανοποίησής τους από το Πρόγραμμα και τη γενικότερη μαθησιακή διαδικασία.

Ο Εκπαιδευόμενος δύναται να αιτηθεί τη μεταφορά της παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος στο οποίο έχει εγγραφεί σε επόμενο κύκλο σπουδών, εντός ενός (1) μήνα από την εγγραφή του στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ή εναλλακτικά εντός του χρονικού διαστήματος όπως αναγράφεται στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών). Για να πραγματοποιηθεί η μεταφορά, ο Εκπαιδευόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά (μέσω email) το αίτημά του προς τη Γραμματεία της «ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES», αναφέροντας τους λόγους που δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει την παρακολούθηση στον τρέχοντα κύκλο σπουδών. Η απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης μεταφοράς της παρακολούθησης λαμβάνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του αντίστοιχου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, και κοινοποιείται στον Εκπαιδευόμενο, εντός 10 ημερών από την υποβολή της αίτησής του. Όταν συντρέχουν ειδικές σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να γίνει χρήση μεταφοράς της παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος περισσότερες από μία φορές.

Ο Εκπαιδευόμενος δύναται να ζητήσει την οριστική του διαγραφή από κάποιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με γραπτό αίτημά του προς τη Γραμματεία της «ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES», στο οποίο αναφέρει τους λόγους της διακοπής. Τα αρμόδια στελέχη του Προγράμματος μπορούν, επίσης, να διακόψουν τη φοίτηση ενός Εκπαιδευόμενου σε κάποιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, σε περίπτωση που ο Εκπαιδευόμενος δεν συμμορφώνεται με τους όρους φοίτησης και παρακολούθησης ή με τους όρους χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης. Και στις δύο περιπτώσεις διακοπής της παρακολούθησης, δεν πραγματοποιούνται επιστροφές διδάκτρων.

Οι Εκπαιδευόμενοι και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη των Δια Ζώσης Προγραμμάτων και Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης Διά Βίου Μάθησης της «ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES» θεωρείται ότι έλαβαν γνώση όλων των σημείων του παρόντος Κανονισμού και τον αποδέχονται. O παρών Κανονισμός ισχύει υπό την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων σημείων και κανόνων λειτουργίας στον Οδηγό Σπουδών του εκάστοτε Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Ο παρών Κανονισμός ισχύει από την ανάρτησή του στη διαδικτυακή πύλη (portal) του Προγράμματος.

Βρείτε ΕΔΩ ολόκληρο τον Κανονισμό Σπουδών!

Αθήνα, Οκτώβριος 2020

ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

210 2520977

studies@elde.gr

Κάνε άμεσα εγγραφή και επωφελήσου με:
This is default text for notification bar