https://kelascanva.id/wp-content/uploads/2023/01/index.html

https://cotidianul.md/wp-content/uploads/2016/01/index.html

Οδηγός Έναρξης Επιχείρησης Διαιτολογικού Γραφείου

Οδηγός Διαδικασίας & Βημάτων για την Έναρξη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Διαιτολογικού Γραφείου (ΕΦΚΑ, ΔΟΥ, Δ/νση Υγείας, κλπ)

Αναλυτικά οι Οδηγίες παρακάτω:

ΟΔΗΓΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  (ΜΑΪΟΣ 2022)

Στον παρόντα οδηγό περιγράφονται τα βήματα για τις διαδικασίες Έναρξης Επαγγελματικής Δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ, ατομικής επιχείρησης, την εγγραφή του Διαιτολόγου στον ασφαλιστικό του οργανισμό, και την ίδρυση και λειτουργία Διαιτολογικού Γραφείου με όλες τις απαραίτητες από το νόμο διαδικασίες και γνωστοποιήσεις.

(Σημείωση :  Για τη σύνταξη του παρόντος οδηγού, ελήφθησαν υπόψιν όλα τα νομοθετικά και κανονιστικά κείμενα, καθώς και προφορικές οδηγίες από διοικητικά στελέχη των αρμοδίων υπηρεσιών. Ενδέχεται να υπάρχουν μικρής κλίμακας διαφοροποιήσεις από τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές)

-Α-  ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

(για τη διαδικασία αυτή ενδείκνυται η συνδρομή του Λογιστή του ενδιαφερόμενου)

Πριν την επίσκεψη στη ΔΟΥ, χρειάζεται να γίνει προεγγραφή στα μητρώα ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ), ως Ελεύθερος Επαγγελματίας.

Η Εγγραφή γίνεται στο υποκατάστημα που ανήκει η έδρα της επιχείρησης, με τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 • Αποδεικτικό έδρας ατομικής επιχείρησης (μισθωτήριο, τίτλος ιδιοκτησίας, κλπ)
 • Αίτηση Εγγραφής
 • Έγγραφο ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή βεβαίωση από ΙΚΑ που θα σας χαρακτηρίζει νέο ασφαλισμένο και θα περιλαμβάνει ημ/νία ασφάλισης
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα αναφέρεται η έδρα της επιχείρησης και ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητάς της (ΚΑΔ).

– Ο ΚΑΔ που δηλώνεται για αυτοτελή Διαιτολογικά Γραφεία ως κύριος είναι ο 86.90.19.10 (Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί). Σε περίπτωση που τυχόν επιθυμείτε να ακολουθήσετε την διαδικασία μέσω του “notifybusiness” (βλ. παρακάτω), τότε μπορείτε να δηλώσετε ως “δευτερεύων” ΚΑΔ τον 96.04.10.01 (Υπηρεσίες Διαιτολογίας).
– Για Πολυδύναμες Διαιτολογικές Μονάδες, δηλώνεται ως κύριος ο 96.04.10.02 [Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας)].

Αφού γίνει η προεγγραφή, υπάρχει ένας (1)  μήνας  περιθώριο για να ολοκληρωθεί η  διαδικασία έναρξης εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ. Σε διαφορετική περίπτωση, η προεγγραφή θα ακυρωθεί.

Σημ.: Μετά την έναρξη στην εφορία, υποβάλλουμε στον ΕΦΚΑ αντίγραφο της έναρξης και παίρνουμε βεβαίωση εγγραφής. Ανεξάρτητα από το αν η έναρξη θα γίνει στις αρχές ή στο τέλος του μήνα, η χρέωση θα γίνει για τις εισφορές για ολόκληρο τον μήνα.

-Β-  ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ.

 1. Πριν την επίσκεψη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., συγκεντρώνουμε τα εξής δικαιολογητικά :
 • Για την έδρα της επιχείρησης, απαιτείται τίτλος ιδιοκτησίας ή αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου ή αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης χώρου.
 • Βεβαίωση του Ε.Φ.Κ.Α. ότι υπεβλήθη απογραφική δήλωση, χορηγείται από τον Λογιστή.
 1. Έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. :

Αφού συγκεντρώσουμε τα ανωτέρω έγγραφα, προσερχόμαστε στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ., στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στο πλαίσιο της δραστηριότητας. Αυτονόητη προϋπόθεση είναι να μας έχει χορηγηθεί ΑΦΜ, οποτεδήποτε στο παρελθόν. Στη Δ.Ο.Υ. υποβάλλουμε :

 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητα ή Διαβατηρίου
 • Το έντυπο Μ2 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου»
 • Όπου απαιτείται, τα έντυπα Μ6 / Μ10
 • Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά (μισθωτήριο, τίτλος ιδιοκτησίας, κλπ & Βεβαίωση ΕΦΚΑ).
 • Στην περίπτωση αλλοδαπών φυσικών προσώπων, υποβάλλεται και αντίγραφο της Άδειας Διαμονής

Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)

 1. Για αυτοτελή Διαιτολογικά Γραφεία ως κύριος ΚΑΔ δηλώνεται ο 90.19.10 (Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί).
  Σε περίπτωση που τυχόν επιθυμείτε να ακολουθήσετε την διαδικασία μέσω του “notifybusiness” (βλ. παρακάτω), τότε μπορείτε να δηλώσετε ως “δευτερεύων” ΚΑΔ τον 96.04.10.01 (Υπηρεσίες διαιτολογίας).
 2. Για πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες ως κύριος ΚΑΔ δηλώνεται ο 04.10.02 (Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων [πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας)].

Τα έντυπα Μητρώου υποβάλλονται από το φορολογούμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, με την επίδειξη του στοιχείου Ταυτότητας, στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.. Στην περίπτωση που υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζεται Εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. και επιδεικνύεται το στοιχείο ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Με την υποβολή όλων των δικαιολογητικών ως άνω, παίρνουμε από το Τμήμα Μητρώου την Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών.

-Γ-  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Αριθμ. Γ1β/οικ.67585/2021 (ΦΕΚ Β’ 5027/30-10-2021)

Διαδικασία γνωστοποίησης:

 1. Για την έναρξη λειτουργίας αυτοτελών Διαιτολογικών Γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων, απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση (υπόδειγμα της οποίας ακολουθεί) που κατατίθεται δια ζώσης στις κατά τόπους Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας. (προσεχώς η διαδικασία αυτή θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται κατωτέρω).
 2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της επιχείρησης, αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.Α.Δ.Ε.), το οποίο όμως δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί.

Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣΑΔΕ ως προς το τμήμα που αφορά στη γνωστοποίηση των αυτοτελών Διαιτολογικών Γραφείων και των πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων, η γνωστοποίηση υποβάλλεται είτε δια-ζώσης, είτε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΔΕ ή του www.notifybusiness.gov.gr, λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση.

Διαφορετικά, η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της επιχείρησης ή σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ), με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως.

 1. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή:

Η αρμόδια Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ή το Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε. παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση σε κάθε περίπτωση, εκδίδει αποδεικτικό υποβολής και η γνωστοποίηση λαμβάνει έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό, ο οποίος παραμένει ο ίδιος ακόμα και όταν αυτή μεταβάλλεται, με απλή προσθήκη αύξουσας αρίθμησης για κάθε μεταβολή. Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας πρέπει να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο με κάθε πρόσφορο μέσο σχετικά με τον αύξοντα αριθμό που έλαβε η γνωστοποίησή του.

 1. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί φάκελο με τα δικαιολογητικά και το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, όπως αναφέρονται παρακάτω.

Σημ. : Συστήνεται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας, όπου υπάγεται ο ενδιαφερόμενος ως άνω, ακόμα και αφού ενεργοποιηθεί η δυνατότητα της ηλεκτρονικής γνωστοποίησης από τις παραπάνω πλατφόρμες, να προσέρχεται στην υπηρεσία με τα δικαιολογητικά του, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν και να αποφευχθεί τυχόν πρόστιμο μελλοντικά για έλλειψη ή ανεπάρκεια αυτών, ιδίως των πολεοδομικών εγγράφων, για τις προδιαγραφές για ΑΜΕΑ κλπ.

(για τις προϋποθέσεις/προδιαγραφές για ΑΜΕΑ, έχει δοθεί αναβολή εφαρμογής μέχρι και 31/12/22  //  ΦΕΚ 4782/21, άρθρο 210, παρ.4)

 1. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο διαιτολόγος μπορεί πλέον να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.
 1. Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, στην οποία έχουμε υποβάλει τη γνωστοποίηση κοινοποιεί το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή της, στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης, στην οικεία Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, καθώς και σε κάθε άλλη Υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας, προκειμένου να ασκήσουν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά και τήρηση φακέλου

Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, υποχρεούστε να έχετε συγκεντρώσει και να τηρείτε στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς σας, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, τα εξής δικαιολογητικά:

Για αυτοτελή Διαιτολογικά Γραφεία:

(α) Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Διατροφής-Διαιτολογίας Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου-Διατροφολόγου από την Δ/νση ή Τμήμα Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για τον επιστημονικά υπεύθυνο.

(β) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη Μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδό του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος-αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως αυτοτελές Διαιτολογικό Γραφείο και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης για να λειτουργήσει ως αυτοτελές Διαιτολογικό Γραφείο, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας. Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από:

 1. αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής αδείας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής αδείας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.),
 2. αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου, που πρόκειται να λειτουργήσει το αυτοτελές διαιτολογικό γραφείο, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι αυτού. Εφόσον, λόγω κτιριολογικών προδιαγραφών είναι απαραίτητη η απεικόνιση επιπρόσθετων στοιχείων επί των ανωτέρω εγκεκριμένων σχεδίων, είναι δυνατή η αποτύπωση αυτών στα ανωτέρω αντίγραφα με ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού ή η σύνταξη νέου σχεδίου που θα συνοδεύει το ανωτέρω αντίγραφο. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περ. Ι (ηλεκτρονικής ή έντυπης).

(γ) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου για παράβολο ποσού 50€, το οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί στο e-paravolo. Μέχρι να μπει στο e-paravolo, ακολουθείται η εξής διαδικασία :

 1. Το ποσό των 40,00 € πρέπει να κατατεθεί υπέρ του αρμόδιου Ο.Τ.Α. – Περιφερειακή Ενότητας (χωρικής αρμοδιότητας της έδρας της επιχείρησης) σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό (με e-banking ή με κατάθεση σε υποκατάστημα τράπεζας)
 2. Το υπόλοιπο ποσό των 10,00 € καταβάλλεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., όπως τα παράβολα για την βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος.

Σημ.: Οι σχετικοί αριθμοί της κατάθεσης και του παραβόλου πρέπει να κρατηθούν γιατί θα καταχωρηθούν στα σχετικά πεδία της φόρμας υποβολής κατά την ηλεκτρονική γνωστοποίηση και πρέπει να τηρηθούν το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

(δ) Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο, μη-υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ, επιπλέον απαιτείται:

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεων του.
 2. Νομιμοποιητικά έγγραφα περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

Μεταβολή γνωστοποίησης

 1. Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της γνωστοποίησης λειτουργίας του αυτοτελούς Διαιτολογικού Γραφείου ή της πολυδύναμης διαιτολογικής μονάδας, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή της γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν, είναι η ίδια με τη διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται παραπάνω.
 2. Ειδικά αν η μεταβολή συνίσταται σε αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Ο νέος φορέας οφείλει να εκδώσει στο όνομά του τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (δ) της υποπαραγράφου 1.1. Τα λοιπά δικαιολογητικά εξακολουθούν να ισχύουν.
 3. Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της δραστηριότητας στον χώρο όπου ασκείται, ο φορέας της δραστηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της παύσης. Για την υποβολή της γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται παραπάνω.

Σημ.: Για τις μεταβολές και την παύση της λειτουργίας δεν καταβάλλεται παράβολο, πλην της μεταβολής που αφορά στον τόπο άσκησης της δραστηριότητας.

Κανόνες Πυροπροστασίας αυτοτελούς Διαιτολογικού Γραφείου, σύμφωνα με το ΠΔ41/2018 (ΦΕΚ 80Α_2018) & τις Πυροσβεστικές διατάξεις 17/2016 & 13/2021:

 1. Οδεύσεις διαφυγής :

Υποδεικνύονται από τον Μηχανικό που θα εκδώσει και την απαραίτητη για τη γνωστοποίηση βεβαίωση, σύμφωνα με τον κατά περίπτωση χώρο και εάν βρίσκεται σε όροφο κλπ.

 1. Φωτισμός ασφαλείας

α. Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και των χώρων ανοικτής περιοχής.

β. Ο φωτισμός ασφαλείας εγκαθίσταται υποχρεωτικά και στις οδεύσεις μέχρι την τελική έξοδο κινδύνου, στις περιπτώσεις που το γραφείο βρίσκεται σε όροφο.

γ. Τα φωτιστικά ασφαλείας και τα φωτιστικά σώματα σήμανσης κατεύθυνσης εγκαθίστανται υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως ύπαρξης εφεδρικής πηγής ενέργειας.

 1. Σήμανση ασφαλείας

α. Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού/εξοπλισμού.

β. Η σήμανση εγκαθίσταται υποχρεωτικά και στις οδεύσεις μέχρι την τελική έξοδο, στις περιπτώσεις που το γραφείο βρίσκεται σε όροφο.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:

α. Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία του γραφείου, με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.

β. Σήμανση επικίνδυνων υλικών και χώρων.

γ. Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης υλών που μπορούν να αναφλέγουν.

δ. Απομάκρυνση των εύφλεκτων και καυστών υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας.

ε. Συνεχής καθαρισμός όλων των χώρων του γραφείου και άμεση απομάκρυνση των υλικών που μπορούν να αναφλέγουν.

στ. Επιμελής συντήρηση, τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

ζ. Επαρκής αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων αποθήκευσης.

η. Επιθεώρηση, από υπεύθυνο υπάλληλο, όλων των χώρων μετά τη διακοπή της δραστηριότητας καθώς και κατά τις εργάσιμες ώρες για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφισταμένων προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.

θ. Θέση εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη.

ι. Λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Δεν επιτρέπεται:

α. Η τοποθέτηση σε διαδρόμους, κλίμακες, οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου χωρισμάτων μονίμων ή πρόσκαιρων, υλικών και γενικά κάθε αντικειμένου το οποίο μπορεί να μειώσει το πλάτος αυτών ή να εμποδίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των ενοίκων σε περίπτωση κινδύνου.

β. Η διακόσμηση και επένδυση των δαπέδων, των τοίχων και των οροφών, σε χώρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τους ενοίκους, με υλικά ταχείας επιφανειακής εξάπλωσης φλόγας.

γ. Το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας, καθώς και η εναπόθεση εύφλεκτων υλικών σε επικίνδυνους χώρους.

δ. Η τοποθέτηση επί των θυρών ή πλησίον αυτών, καθρεπτών ή άλλων αντικειμένων τα οποία δύναται να παραπλανήσουν ως προς την ορθή πορεία για την έξοδο κινδύνου. Παράθυρα, βιτρίνες, καθρέπτες και λοιπές κατασκευαστικές διατάξεις που λόγω μεγέθους ή τύπου κατασκευής, ενδέχεται να δώσουν την εντύπωση θυρών, πρέπει να επισημαίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην συγχέονται με τις εξόδους κινδύνου.

ε. Η σήμανση ασφαλείας καθώς και τα μέσα πυροπροστασίας, να καλύπτονται από άλλα υλικά ή κατασκευαστικές διατάξεις.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:

Πυροσβεστήρες

α. Επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 21A−113B−C.

β. Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα ανά 150 τ.μ. μικτής επιφάνειας, αλλά ο ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων των ανωτέρω πυροσβεστήρων δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2).

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι από την Ένωση Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδας και μπορείτε να κατεβάσετε τον πλήρη αναλυτικό Οδηγό (pdf): Οδηγός Έναρξης Επιχείρησης Διαιτολογικού Γραφείου (ΕΦΚΑ, ΔΟΥ, κλπ)