Ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε ανοικτές εκδηλώσεις